Archive for the ‘Muzyka argentyńska’ Category

Kagel

Interesującą osobowością w nowej muzyce jest Mauricio Kagel (ur. 1931 ), pochodzący z Buenos Aires, zamieszkały w Kolonii. Kagel interesował się muzyką od najwcześniej­szych lat, ucząc się prywatnie gry na fortepianie i wiolonczeli, harmonii i dyrygowania. Od 1949 r. działał w Buenos Aires jako muzyk zespołu i dyrygent Agrupación Nueva Música, jako muzyk filmowy i teatralny. W 1957 r. przenosi się na stałe do Kolonii, gdzie działa nieprzerwanie, bulwersując niemal każdym nowym utworem nawet naj­bardziej wyrobioną publiczność muzyczną. Z jego dzieł na uwagę zasługują: Sekstet smyczkowy (1953), Anagrama na 4 wokalne głosy solowe, chór mówiony i zespół kameralny (1958), Heterofonia na wielką orkiestrę symfoniczną (1961), Match na 2 wiolonczele i perkusję (1964).

 

W Diaphonie na chór, orkiestrę i 2 projektory (1964) Kagel zaprezentował nowy wariant utworu chóralno-symfonicznego, stosując diapo­zytywy i projekcje filmowe jako materiał notacyjno-muzyczny (a zarazem uzupełniają­cy wrażenie odnoszone przy słuchaniu utworu). Nowsze dzieła Kagla: Kwartet smycz­kowy, Acustica na dźwięki instrumentalne i elektroniczne, antyopera Staatstheater (1970) i Variété, spektakl koncertowy dla aktorów i muzyków (1977).

Ginastera

Alberto Ginastera (ur. 1916) wyszedł jak większość muzyków południowoamerykań­skich od stylizacji folkloru, aby następnie przejąć technikę dwunastotonową (Koncert fortepianowy, 1961). Komponował początkowo w uwspółcześnionym stylu narodo­wym (Panambi, I Symfonia), adaptując sugestie ludowe dla celów neoklasycznych na ogół konwencji formalnych. Tworzył w bardzo różnych dziedzinach muzyki, konsekwentnie odświeżając swój język dźwiękowy. Napisał m. in. II Kwartet smyczko­wy (dodekafoniczny), Koncert na harfę i orkiestrę, utwór Cantata para América mágica na sopran, 2 fortepiany i perkusję (do tekstów prekolumbijskich, 1960) oraz opery Don Ro­drigo i Bomarzo, a także balety (Panambi, Estancia, Variaciones concertantes) oraz kom­pozycję religijną Turbae ad Passionem Gregorianam na 3 śpiewaków, chór chłopięcy i or­kiestrę (1974).

 

Rozwój technik przebiega w twórczości Ginastery równolegle do rozwoju muzyki amerykańskiej i europejskiej, zyskując kompozytorowi dużą popularność.

Muzyka argentyńska

Williams i Paz Muzyka argentyńska pojawiła się jako muzyka artystyczna dopiero z twórczością Alberto Williamsa (1862—1952), auto/a muzyki symfonicznej, kameralnej i fortepia­nowej, ucznia C. Francka. Williams był wybitnym pianistą, dyrygentem i poetą. W swoich dziełach często posługiwał się opisującymi tytułami i rodzimymi motywami. Pisał pod wpływem impresjonistów francuskich, a potem — wiedeńskich dodekafoni-stów. Najwybitniejsze dzieła Williamsa to: cykl 9 symfonii, poemat symfoniczny Poema del Ignazú (1943) i 3 sonaty na skrzypce i fortepian.

 

Williams działał w wielu dziedzinach muzyki —jako pedagog, dyrygent, wydawca pisma i wydawca muzyczny, jako wreszcie organizator argentyńskiego życia muzycznego. Nazwany „ojcem muzy­ki argentyńskiej” Juan Carlos Paz (1901—1972) był w zakresie muzyki autodydaktą. Działał też jako nauczyciel, krytyk i eseista. Pisał zrazu neostylistycznie, ale już w r. 1934 zainteresował się dodekafonią Schónberga i Weberna; był też jednym z pierwszych zwolenników formy otwartej. Z dzieł jego na uwagę zasługują wczesne utwory jazzowe, koncerty instrumentalne, Música na fortepian i orkiestrę (1963) i orkiestrowe Transformaciones canónicas.